REGULAMIN

Regulamin zajęć

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

1.

Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Szkołę Tańca PASJONAT (w skrócie STP) jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich Regulamin dotyczy ich prawnych opiekunów.

2.

Uczestnikami zajęć organizowanych przez STP mogą być jedynie osoby, które przestrzegają niniejszego Regulaminu oraz mają uregulowaną za nie opłatę zgodnie z aktualnym cennikiem i Regulaminem płatności.

3.

Wstępnego zapisu na zajęcia można dokonać:
– telefonicznie pod numerem telefonu 508-58-46-46
– drogą mailową, wysyłając zgłoszenie na adres: recepcja@pasjonat-sochaczew.pl
– za pośrednictwem strony internetowej: www.pasjonat-sochaczew.pl wysyłając wypełniony formularz.

4.

Zapisanie się na zajęcia jest jedynie wstępną formą rezerwacji miejsca. Dopiero wniesienie stosownej opłaty wpisowej oraz za zajęcia a także wypełnienie formularza z danymi uczestnika zajęć (ankiety) równoznaczne jest z przypisaniem do określonej grupy. STP zastrzega sobie prawo do zebrania odpowiedniej ilości osób, by grupa ruszyła, nawet jeśli ustalono inny termin na rozpoczęcie zajęć. O rozpoczęciu zajęć STP zobowiązuje się poinformować z wyprzedzeniem – telefonicznie bądź drogą e-mailową.

5.

Na sali podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście uczestników danych zajęć, czyli te, które dokonały odpowiedniej płatności zgodnie z punktem 2 Regulaminu. Z uwagi na komfort zajęć wszystkich uczestników, rodzice dzieci i inne osoby towarzyszące nie mają prawa przebywać na salach tanecznych. Wyjątek stanowią zajęcia dla najmłodszych.

6.

Liczba osób w grupach jest ograniczona. W przypadku zapełnienia się grupy, lista zostanie zamknięta a osoby, które opłaciły udział w tych zajęciach po zamknięciu listy, otrzymają zwrot pieniędzy lub zostaną przepisane do innej grupy, o ile wyrażą na to zgodę.

7.

Szkołę Tańca PASJONAT, na życzenie rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach, zobowiązuje się przeprowadzać zajęcia otwarte lub pokazy, o których poinformuje zainteresowanych z minimum tygodniowym wyprzedzeniem. Zajęcia takie nie będą organizowane częściej, niż co 2 miesiące, (chyba, że ustalono w danej grupie inaczej) a prawo wstępu na nie mają wszyscy zaproszeni przez uczestników goście.

8.

Uczestnicy zajęć dla młodzieży i dorosłych, którzy nie opłacili udziału w zajęciach, nie mają prawa uczestniczenia w nich. Powinni oni opuścić salę taneczną na prośbę osoby sprawdzającej listę obecności. Po uregulowaniu należności w Recepcji mogą kontynuować naukę na tych zajęciach. W przypadku dzieci, które nie mają uregulowanej opłaty, przebywają one na sali tanecznej pod opieką instruktora ale nie uczestniczą w zajęciach.

9.

Każdy uczestnik przychodząc na zajęcia jest zobowiązany zgłosić się na Recepcję w celu weryfikacji płatności, ważności karnetu. Osoby korzystające z kart Benefit, FitProfit mogą korzystać z zajęć za okazaniem dowodu osobistego oraz imiennej karty..

10.

Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na sale . Uczestnicy zajęć powinni mieć na sobie buty czyste i nieniszczące parkietu. Instruktor ma prawo nie wpuścić na salę osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym parkiet.

11.

Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć instruktor ma prawo nie wpuszczać na salę osób spóźniających się.

12.

STP ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne bez zwrotu wpłaconych przez uczestnika pieniędzy za te zajęcia. W szczególności dotyczy to osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Uczestnicy zajęć dla dzieci i młodzieży do 13 roku życia zostają wykluczeni z udziału w zajęciach ale pozostają na sali tanecznej pod opieką instruktora. Pracownicy STP sprawują opiekę nad niepełnoletnimi uczestnikami zajęć znajdującymi się wyłącznie na sali treningowej, za ich bezpieczeństwo w drodze na zajęcia oraz poza salą ćwiczeń (np. w szatniach) odpowiedzialni są ich rodzice lub opiekunowie.

NIEOBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH

13.

STP nie zwraca opłaty za zajęcia, na których uczestnik nie był z własnej winy (np. kilkudniowa niedyspozycja, wyjazd, uroczystość rodzinna, itd).

14.

W przypadku zajęć regularnych w momencie dłuższej choroby (trwającej minimum 7 dni) uczestnik może wnieść o zaliczenie opłaty za zajęcia, w których nie uczestniczył z powodu choroby, na poczet zajęć w kolejnym miesiącu (okresie). Warunkiem skorzystania z takiej opcji jest pisemne poinformowanie Recepcji STP o chorobie niezwłocznie, na początku nieobecności, a następnie dostarczenie bezpośrednio po chorobie zaświadczenia lekarskiego zwalniającego z zajęć ruchowych w okresie niedyspozycji. W przypadku, gdyby STP nie organizował zajęć, na poczet których mogłaby zostać zaliczona opłata wniesiona przez uczestnika (np. z powodu małej liczby uczestników), STP zaliczy niewykorzystaną opłatę na poczet innych zajęć z nim uzgodnionych lub zwróci uczestnikowi stosowną kwotę na zasadach określonych w punkcie 21 niniejszego Regulaminu.

PŁATNOŚCI

15.

Uczestnikami zajęć organizowanych przez STP mogą być jedynie osoby, które mają uregulowaną za nie opłatę zgodnie z aktualnym cennikiem i regulaminem płatności.

Każdy nowy uczestnik STP jest zobowiązany uiścić opłatę wpisową (nie dotyczy wejść jednorazowych, zajęć indywidualnych, warsztatów oraz kursów np. tańca towarzyskiego). Wpisowe jest to opłata za przynależność do STP. Opłata ta pobierana jest za obsługę administracyjną m.in.: rejestrację uczestników w systemie, wydawanie kart, bieżące informowanie o zajęciach. Wpisowe jest opłatą jednorazową o ile uczestnik zajęć korzysta z nich regularnie. Jeżeli nie, to opłata wpisowa jest ważna przez rok czasu od ostatniej obecności na zajęciach. Po tym okresie należy uiścić ją ponownie.

16.

STP prowadzi następujące typy zajęć:

a) Zajęcia regularne – prowadzone od września do końca czerwca. Opłata za nie następuje z góry w systemie miesięcznym. W przypadku, gdy uczestnik zajęć jest nieobecny na zajęciach przez cały miesiąc z przyczyn innych niż wymienione w paragrafie 14, zobowiązany jest do uregulowania płatności za ten miesiąc ponieważ opłata dotyczy nie tylko kosztów zajęć ale także gwarancji przynależności do określonej grupy tanecznej. Opłata za zajęcia nie jest stała, jest rozliczana proporcjonalnie do ilości zajęć w miesiącu np. cena za 8 zajęć 70 zł, jeśli zajęć w danym miesiącu zajęć będzie więcej cena automatycznie wzrasta.

b) Zajęcia w formie karnetów:

Wejście open na zajęcia STP – dostęp do wszystkich rodzajów zajęć solo dla dorosłych w terminie dowolnie wybranym przez użytkownika karty, uwzględniający godziny otwarcia STP oraz grafik zajęć a także rodzaj posiadanego karnetu.(4 lub 8 wejść).

Karnet Szkoły Tańca „Pasjonat” (w skrócie karnet STP) – identyfikator wydany przez STP uprawniający do korzystania z usług określonych w niniejszym regulaminie. Na jego podstawie z usług STP może korzystać wyłącznie właściciel karty/karnetu.

Ważność karnetów:
Każdy karnet jest ważny od dnia jego wykupienia, chyba że uczestnik zajęć w momencie wykupienia zaznacza od kiedy karnet ma być wystawiony.
Karnet ten jest ważny przez 30 dni kalendarzowych od dnia zakupu.

Zajęcia w formie kursów. Opłata za te zajęcia następuje z góry za cały kurs.

Wejścia jednorazowe. W przypadku wykupienia jednorazowej wejściówki na zajęcia, STP nie gwarantuje wolnych miejsc na kolejnych zajęciach. Pierwszeństwo uczestnictwa na zajęciach mają osoby, które uiściły pełną opłatę za dany okres.

Zajęcia indywidualne. W przypadku tych zajęć termin i czas ich trwania ustalany jest indywidualnie z instruktorem.

17.

Wszystkie opłaty znajdujące się w cenniku dotyczą jednej osoby. Pakietu zajęć nie można „rozdzielić” na więcej osób. Istnieje kilka form płatności za zajęcia i każdy uczestnik zajęć ma możliwość wyboru najdogodniejszej dla siebie formy – za pojedyncze zajęcia, karnet open, cały kurs. Dokonanie płatności w konkretnej formie jest deklaracją uczestnika na niezmienianie jej w opłaconym okresie.

18.

Opłaty w STP wnoszone są w następujących formach:
Za udział w lekcjach indywidualnych – opłata pobierana jest z góry i jedynie w formie gotówkowej.
Należności nie dotyczące bezpośrednio regularnych zajęć odbywających się na terenie szkoły, jak wejściówki na imprezy taneczne, turnieje itp. – jedynie w formie gotówkowej.
Obozy – opłata gotówkowa lub przelewem na konto: 95 1140 2004 0000 3302 3921 6414.
Warsztaty taneczne – opłata w gotówce albo przelewem na konto: 95 1140 2004 0000 3302 3921 6414.

19.

Za zajęcia regularne w STP można płacić w Recepcji ( przed rozpoczęciem zajęć) gotówką. Możliwe jest przesłanie opłaty przelewem minimum dwa dni przed rozpoczęciem zajęć na konto: 95 1140 2004 0000 3302 3921 6414; w tym przypadku przelew powinien być opisany imieniem i nazwiskiem uczestnika, nazwą grupy i okresem, którego dotyczy.

20.

STP jest zwolniona z podatku VAT, nie wystawia więc faktur VAT. Na prośbę kursanta STP może wystawić jedynie rachunki tytułem „za obóz taneczny”, „za warsztaty tańca” lub „za zajęcia taneczne”. Wystawiane one są jedynie w miesiącu dokonania opłaty. Osoba zainteresowana powinna wysłać maila na adres recepcja@pasjonat-sochaczew.pl, podając imię i nazwisko uczestnika zajęć, dane do rachunku (wraz z numerem NIP i REGON, jeśli rachunek jest na firmę) oraz jakich zajęć dotyczy. Rachunek jest wysyłany mailem zwrotnym. Jeśli uczestnik życzy sobie odebrać rachunek osobiście, powinien umieścić w mailu informację, że odbierze go w siedzibie STP.

21.

Zwroty dokonywane są gotówką lub przelewem. Osoba, której zwrot przysługuje powinna odebrać go w gotówce osobiście w Recepcji lub przesłać numer konta na adres recepcja@pasjonat-sochaczew.pl.
W przypadku odbioru zwrotu gotówkowego w kwocie większej niż 150 zł, uczestnik powinien uzgodnić termin odbioru pieniędzy z Recepcją placówki. Otrzymanie zwrotu gotówkowego uczestnik musi potwierdzić odpowiednim pisemnym oświadczeniem.

BEZPIECZEŃSTWO

22.

STP nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków. Zapisując się na zajęcia w STP uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, STP nie odpowiada za kontuzje uczestników zajęć.

23.

Za mienie uczestników zajęć STP nie ponosi odpowiedzialności. Istnieje możliwość zabrania ich ze sobą na salę. W przypadku ewentualnej kradzieży STP jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu na policję. Uczestnicy zajęć powinni poinformować Recepcję o kradzieży niezwłocznie po stwierdzeniu, że miała ona miejsce.

24.

Zabrania się przebywania na salach tanecznych bez wiedzy i zgody instruktora. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom instruktora. Za szkody powstałe w wyniku niezastosowania się przez uczestnika do poleceń instruktora odpowiedzialność ponosi uczestnik.

25.

Zabrania się wylewania na parkiet substancji mogących go zniszczyć, w tym m.in. wody i olejku.

26.

Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na sale taneczne jedzenia i ciepłych napoi.

27.

Osoby przebywające na terenie STP zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż. oraz zachowania czystości, poszanowania mienia STP i innych uczestników zajęć.

28.

Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, nie zakłócając porządku w Szkole.

29.

Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi on sam lub jego prawny opiekun.

30.

Na terenie STP obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia i spożywania narkotyków.

31.

Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren STP.

SPRAWY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ

32.

Ilość miejsc w grupach jest ograniczona. W przypadku zapełnienia się grupy, lista uczestników zostaje zamknięta, a osoby, które za nią zapłaciły, ale nie dostały się do niej, mogą przekazać wpłaconą kwotę na poczet zajęć innej grupy lub otrzymają zwrot pieniędzy w sposób opisany w punkcie 21.

33.

W przypadku małej ilości uczestników danego kursu STP ma prawo rozwiązać grupę. STP ma także prawo zawiesić zajęcia z powodu braku instruktora (przyczyny niezależne od STP).
W takim przypadku STP zwraca wpłacone przez uczestnika pieniądze za niewykorzystane zajęcia lub proponuje udział w zajęciach innej grupy. Zwrot pieniędzy nie dotyczy karnetów open, które z zasady upoważniają do korzystania z innych zajęć solo dla dorosłych.

34.

W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora STP ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników kursu o tym fakcie.

35.

STP ma prawo do przeniesienia zajęć danej grupy do innego Studio, jeśli dni zajęć nie ulegają zmianie. O fakcie tym STP zobowiązuje się poinformować zainteresowanych min. 1 dzień przed przeniesionymi zajęciami. Jeśli zmiany takie uniemożliwiają uczestnikowi udział w zajęciach STP zwraca mu niewykorzystane pieniądze za dane zajęcia.

36.

W sytuacjach losowych STP ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z uczestnikami. Jeśli uczestnik nie może wziąć w nich udziału, niewykorzystana za nie kwota zostanie przez STP zaliczona na poczet innych zajęć lub zwrócona na zasadach określonych w pkt. 22.

37.

W przypadku grup zamkniętych (zespoły turniejowe), prawo uczestniczenia w ich zajęciach mają jedynie osoby, które uzyskały na to zgodę instruktora prowadzącego daną grupę.

38.

Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody kierownictwa STP.

SPRAWY OGÓLNE

39.

Uczestnik zajęć STP wyraża nieodpłatną zgodę na rejestrację, wykorzystanie, publikację i emisję swojego wizerunku w dowolnych mediach na potrzeby promocji Szkoły Tańca PASJONAT w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez STP i jego patronów a także imprez tanecznych, w których brał udział jako reprezentant STP. Zgoda ta jest wyrażana na zawsze i bezwarunkowo.

40.

Uczestnik zajęć STP wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez STP w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926.

41.

Osoby, które nie przestrzegają Regulaminu STP mogą zostać skreślone z listy uczestników zajęć. Skreślenie uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć.

42.

W przypadkach losowych zdarzeń dotyczących uczestnika lecz przez niego niezawinionych a uniemożliwiających mu lub utrudniających w znacznym stopniu wykonanie umowy z STP na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, istnieje możliwość odstępstwa od Regulaminu STP. W takiej sytuacji osoba zainteresowana powinna skontaktować się z recepcją i kierownictwem.

43.

STP zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

44.

Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem są regulowane bezpośrednio przez kierownictwo STP.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Anti-spam: complete the taskWordPress CAPTCHA